VEIEN VIDERE FOR NORSK ENERGISEKTOR

24. Aug

Betydninger for din karriere i sektoren

Den 11. februar 2023 la Energikommisjonen frem sin rapport til regjeringen. Med et tydelig budskap om «mer av alt, raskere» har de sett på hvordan vi kan sikre energiforsyningen samtidig som vi jobber mot klimamålene de neste ti årene. For retningen er satt. Den er satt gjennom et mål om lavere utslipp og gjennom et ønske om oppbygging av en ny grønn industri. Disse målsetningene gjør det nødvendig med blant annet økt elektrifisering, en økning i fornybar kraftproduksjon, og optimalisering og lagring av energien. For dette handler ikke lenger bare om fremtiden. Det må skje, og det skal skje – nå.

Tiltakene Energikommisjonen vektlegger handler i stor grad om å videreutvikle helheten i energi- og varmesystemene, i tillegg til å utvikle en smartere, digital, mer fleksibel og effektiv energibruk som reagerer på pris, styrker kraftbalansen og sikrer forsyningen. Videreutvikling av og synergi mellom utvinning, optimalisering, lagring og fornybar energi blir derfor ikke bare avgjørende for industrien, men gir en tydelig pekepinn for dine karriereutsikter i denne sektoren fremover.

Utvinning

På 50-tallet var det få som trodde på energiutvinning i Norge. Lite visste vi da at onshore/offshore industrien skulle bli vår aller største næring. Denne sektoren har som kjent også store klimautfordringer og utgjør en fjerdedel av landets samlede klimagassutslipp. Elektrifisering av deler av industrien anses som en del av løsningen for å redusere utslippene. Det ligger også stort potensiale i gass, som Norge har mye av. Ikke bare er gass mer miljøvennlig enn andre fossile energikilder, men gasskraftverk operer også uavhengig av vær og kan plasseres akkurat der man trenger kraften.

Optimalisering

I en verden som trenger stadig mer energi, men som samtidig står overfor store klimautfordringer, blir energioptimalisering et av de viktigste grepene vi kan ta for å nå klimamålene. I rapporten Energikommisjonen la frem viser de at det er «… grunn til å forvente en vekst på mellom 21 og 35 TWh innen 2030». De viser også til andre prognoser som tyder på en enda større vekst. Dette er grunnen til at kommisjonen peker ut behovet for en nasjonal handlingsplan for energieffektivisering. Det er et uttalt ønske om at Norge skal være den aktøren i sektoren med høyest energieffektivitet og lavest utslipp. Da blir videre forskning og utvikling av ny teknologi som optimaliserer hvordan vi utvinner og bruker energien på, viktig.

Lagring

Når forbruket er høyt suppleres energien med mer fleksible, men forurensende og dyre energikilder. Veien fremover er derfor også avhengig av smartere løsninger for energiforsyningen, både økonomisk og for miljøet. Det er her energilagring kommer inn. Energilagring kan blant annet skje i form av varme, kjemisk eller elektrisk energi. Den gjør at vi kan bruke de fornybare energikildene bedre og blir en viktig del av fremtiden i energisektoren.

Fornybar

Vindkraft, vannkraft og solenergi peker seg ut som viktige satsningsområder innen fornybar energi. Dette gjenspeiles også i rapporten til kommisjonen. De anser fleksibel vannkraft som stadig viktigere på grunn av elektrifisering og utbygging av kraft både internasjonalt og lokalt, i tillegg til omveltninger i selve kraftsystemet. Vindkraft på land vurderes som helt sentralt for å vedlikeholde og forsterke kraftbalansen i årene som kommer, samtidig som det ligger et stort potensiale i vindkraft til havs. Som et forsyningsbidrag er solenergi en god måte å produsere kraft på, som kan etableres raskt. Slike løsninger blir viktig.

Kraftnettet

Kommisjonen trekker også frem behovet for økt nettkapasitet. Kraftnettet har i dag utfordringer som setter begrensninger for etableringen av industrier og klimatiltak, deriblant elektrifisering. Med et strømnett som ikke har kapasitet til mer enn dagens behov, blir utvikling vanskelig. Derfor vil det også være fokus på hvilke løsninger som vil øke nettkapasiteten og ruste oss for utvikling fremover. Les mer om utsiktene for energisektoren i Energikommisjonens rapport her.

 

Svaret er klart: Vi trenger mere kraft og mer fornybar kraft. Dette fordrer raskest mulig mer satsing på energieffektivisering, økt investering i fornybar kraft og økt nettkapasitet. Det fordrer også mennesker som ønsker å bruke sin kompetanse til å utvikle industrien.

Som kompetanseleverandør til energisektoren jobber vi derfor kontinuerlig og aktivt for å kartlegge behovene i industrien og finne de riktige folkene til å være med på reisen, innen elektro, automasjon, mekanikk, engineering og med administrative ressurser. Med behov for rask og langsiktig utvikling vil kompetansebehovene i energisektoren fortsette å øke i lang tid fremover. Det gjør dine karriereutsikter elektriske.

Er du nysgjerrig på en jobb innen energisektoren? Se våre ledige stillinger her.

Toptemp Energy hannah.dalen@toptemp.no