NO

SAMFUNNSANSVAR

Med mennesker i kjernen


Vi i Toptemp er opptatt av grunnleggende rettigheter og anstendighet i alle arbeidsforhold. Derfor jobber vi for å fremme mangfold og åpenhet i alle våre prosesser og rutiner.

536x460 People8

FOR DEG SOM ER MER NYSGJERRIG


Gjennom vårt daglige virke bruker vi kompetansen vi sitter på til å løse små og store samfunnsutfordringer, samtidig som vi bidrar til lønnsomhet. Vi bruker våre sertifiseringer, ISO9001 og ISO14001, og FNs bærekraftsmål som rammeverk for de valgene vi tar, hvilke prosjekter vi velger å jobbe med og med hvilke kunder vi ønsker å samarbeide. 

Med et internt mangfold av religion, kultur og kjønn, der 68 % er kvinner og 32 % er menn, i tillegg til rekruttering -og bemanningsprosesser som reduserer diskriminering, jobber vi for å forsikre et mangfoldig arbeidsliv.

Siden 2012 har vi vært medlem av UN Global Compact der vi forplikter oss til å utarbeide en årlig rapport som viser at vi sikrer ansvarlig drift i henhold til menneskerettigheter, arbeidsliv, antikorrupsjon og miljø. Etter å ha jobbet med de sosiale aspektene i mange år, implementerte vi i 2020 3P modellen.

 

536x460 Office7

Trippel bunnlinje

Som en del av Amesto-konsernet jobber vi etter en trippel bunnlinje; People – Planet – Profit. Denne modellen viser sammenhengen mellom økonomi, miljø og sosial verdiskapning.

Det vi foretar oss som selskap skal gi fordeler både for oss, for miljøet, og for våre kunder og ansatte. Dette gjør vi gjennom å fremme sosiale og miljømessige resultater på lik linje med de økonomiske verdiene. 3P-modellen blir derfor viktig når vi jobber med Åpenhetsloven.

Åpenhetsloven, som ble gjeldende fra 1. juli 2022, skal sikre at større virksomheter i Norge arbeider for å fremme grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i egen virksomhet, hos virksomhetenes leverandører og forretningspartnere. Den forplikter oss til å:

 1. Utføre aktsomhetsvurderinger i samsvar med OECD´s retningslinjer for flernasjonale selskaper.
 2. Redegjøre for vårt arbeid med aktsomhetsvurderinger knyttet til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.
 3. Svare på informasjonsspørsmål fra allmennheten. 
536x460 Office15

Vår redegjørelse

Den 30. juni hvert år vil vi publisere vår redegjørelse i henhold til Åpenhetsloven. Redegjørelsen vil inneholde følgende:

 • En generell beskrivelse av virksomhetens organisering og driftsområder.
 • En generell beskrivelse av virksomhetens retningslinjer, samt rutiner for håndtering av faktiske og potensielle negative konsekvenser.
 • Opplysninger om faktiske negative konsekvenser og vesentlig risiko for negative konsekvenser.
 • Opplysninger om tiltak for å stanse faktiske negative konsekvenser eller begrense risiko for negative konsekvenser.
 • Forventet resultat av tiltakene.

Vårt krav til leverandører


Det skal utføres årlige evalueringer av våre strategiske leverandører. Der skal vi evaluere:

 • Pris / kostnad.
 • Kvalitet på leveranse, herunder både tjenester og eventuelle fysiske produkter.
 • Omfang, som sier noe om hvorvidt vi behøver å øke eller redusere bruken av leverandøren.
 • Miljøprofil i selskapet.
 • Aktsomhetsvurderinger i henhold til Åpenhetsloven.

Toptemp og leverandøren skal ha gjensidige utviklingsmøter minst 2 ganger i året. Listen over strategiske leverandører skal oppdateres en gang per år.

540x600 Office1

Kontakt oss for mer informasjon